Güneş Enerjisi

Öncelikli Sektörler: Güneş Enerjisi

Öncelikli Sektörler: Güneş Enerjisi

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 2013-2023 yıllarını kapsayan Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planına göre 2012 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketimi yaklaşık 121 milyon TEP11 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu rakamın %82’sinin ihracat yoluyla karşılanıyor olması, ülkemizin enerji açığına işaret etmekte ve bu alandaki yurtiçi yatırımlara ne denli ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır.

Önümüzdeki yıllar için hedeflenen yüksek ekonomik büyüme değerlerine paralel olarak, enerji tüketim düzeyinin 2023’de 218 milyon TEP’e yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu tahmin doğrultusunda adı geçen planda enerji talebinin ekonomik kalkınma için bir darboğaz oluşturabileceğine dikkat çekilmiş ve Ulusal Yenilenebilir Enerji Stratejisi oluşturulmuştur. Bu strateji doğrultusunda ortaya konulan hedef, 2023 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının en az %30’a yükseltilmesidir.

Güneş enerjisi üretimi yıllar içerisinde artmış olmakla birlikte, toplam yenilenebilir enerji kaynakları içerisindeki payı son derece düşüktür. Bununla birlikte aynı gösterge, izlenen aralıkta güneş enerjisinden elde edilen enerjinin iki kat arttığına da (2007:0,4 milyon TEP, 2012:0,8 milyon TEP) işaret etmektedir. Bu artış, gelişen farkındalığın ve ülkemizin belirli bölgelerine özgü yüksek güneş enerjisi potansiyelinden yararlanma düzeyinin hızla yükseldiğinin bir göstergesidir.

Osmaniye yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip iller arasında yer almaktadır. Güneş enerjisi potansiyeli belirlenirken dikkate alınan önemli verilerden biri güneşlenme süresidir. Güney Doğu Anadolu ve TR63 Bölgesini de içine alan Akdeniz Bölgesi illerinin, güneşlenme süreleri birbirine yakın ve diğer bölge illerine kıyasla son derece avantajlıdır. Bu nedenle, TR63 Bölgesinin, güneş enerjisinden elektrik üretimi ile ilgili kalkınma politikalarında aktif olarak rol alacağı düşünülmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, TR63 Bölgesinin ortalama aylık güneşlenme süresi, her bir ay için Türkiye’nin aylık ortalama güneşlenme süresinden daha fazladır. TR63 Bölgesinde yer alan illere bakıldığında, sadece Hatay ilinin Temmuz ve Ağustos ayları aylık ortalama güneşlenme süresinin Türkiye ortalamasının bir miktar altında kaldığı, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin ise, yıl boyunca Türkiye ortalamasının üzerinde aylık güneşlenme sürelerine sahip olduğu görülmektedir. Yıllık ortalamalara baktığımızda, Hatay İlinin 8,21 saatlik ortalama ile TR63 Bölgesinde birinci, Osmaniye ilinin 8,10 saat ile ikinci, Kahramanmaraş ilinin ise 7,98 saatlik yıllık ortalama güneşlenme süresi ile üçüncü sırada yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, TR63 Bölgesinde güneş enerjisinden lisanslı elektrik üretimine yönelik yatırımlar henüz başlangıç aşamasında olmakla birlikte, var olan güneş enerjisi potansiyeli enerji üretimi için çok uygundur.

Güneş enerjisi potansiyeli yüksek iller arasında yer alan Osmaniye’de bu potansiyel henüz yeterince kullanılmamaktadır. Dolayısıyla güneş enerjisi ile elektrik üretimi ve ilgili sistemlerin geliştirilmesi konusunda Osmaniye yatırımcılara halen büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu yöndeki gelişmelere yönelik bir ulusal gösterge, 12 Mayıs 2014 tarihinde planlanan güneş enerjisine dayalı elektrik üretimine yönelik ilk lisans ihalesinde, 600 MW olarak konulan güç hedefine karşılık, 9.000 MW’lık başvuru yapılmış olmasıdır. Bu gösterge planlanandan 15 kat fazla yatırıma karşılık gelmekte ve girişimcilerin bu alandaki yatırım arzusunu gözler önüne sermektedir. Bu durumun yansımalarına Osmaniye Küçük Sanayi Sitesi (KSS) üyeleriyle yapılan görüşmelerde de rastlanmıştır. KSS içerisinde halen başka işlerle uğraşan ancak bu sektörde yatırım yapmak isteyen girişimciler, teknik yardım ekibi üyelerinin desteğine ihtiyaç duyduklarını ve İŞGEM’de yer almak isteyebileceklerini dile getirmişlerdir. Osmaniye’de yeni gelişen ve gelecek vadeden bu alanda yatırım yapmak isteyen girişimcilerin profesyonel rehberliğe ihtiyaç duyduğu, yine bu görüşmeler sırasında not edilmiştir.

Güncel veriler Osmaniye’de 2016 yılı itibariyle Bahçe ve Kadirli’de halen kurulu ve aktif halde olan toplam 4.1 MW’lık iki güneş enerji santralına (GES) ve ön lisansı alınan ancak halen faaliyete geçmemiş 9 MW’lık bir diğer GES’e işaret etmektedir.

2010 yılı sonrasında yapılan kanuni düzenlemeler, uygulamaya giren teşvikler, üniversite ve sanayi iş birliği, güneş enerjisinin elektrik üretiminde kullanılmasına dair atılan ilk adımlar olarak değerlendirilmektedir. Bu adımların yatırımlara dönüşmesi için bir miktar zamana ihtiyaç duyulacağı fakat bu alandaki ilerlemenin mevcut 6 MW’lık kurulu güçten, 2023 yılında 3.000 MW’a erişecek kadar hızlı olacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, TR63 Bölgesinde güneş enerjisi alanında atılan adımların yakından takip edilmesi ve yatırımların bölgeye çekilebilmesi için gerekli politika araçlarının ilgili aktörler tarafından zamanında kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bölgenin enerji potansiyeli ve mevcut girişimciler bulunması hususları dikkate alındığında, Osmaniye’de güneş enerjisi alanında yatırım yapmak isteyecek büyük girişimcilere teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sunmanın İŞGEM’ de yer almak isteyen girişimciler açısından önemli bir fırsat olduğu değerlendirilmektedir.


PROJE KÜNYESİ

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Daire Başkanlığı'nın Sözleşme Makamı ve T.C. Osmaniye Valiliği'nin Faydalanıcısı olduğu Osmaniye İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi GOPA Danışmanlık Ltd. Şti. liderliğindeki konsorsiyum tarafından gerçekleştirilmiştir.

İLETİŞİM

Osmaniye İŞGEM A.Ş.
Şehit Ömer Halisdemir Cad. No: 1
Büyük Tüysüz Mah., Toprakkale/Osmaniye
Telefon: +90 (328) 802 00 55
info@osmaniyeisgem.com